HomeO nas

Informację o Nas

O nas

 CELE STATUTOWE

 1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 2. Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym.

 3. Wspieranie rozwoju osób podejmujących działania na rzecz innych, w szczególności wolontariuszy i liderów środowisk lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu.

 4. Podejmowanie działań wobec osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wykluczeniem mających na celu aktywizację społeczną tych osób.

 5. Podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 6. Integrowanie lokalnej społeczności.

 7. Integrowanie dzieci i młodzieży z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 8. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 9. Kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 10. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych przemocą i innymi patologiami w środowisku lokalnym.

 11. Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa.

 12. Promocja kultury, w tym tworzonej przez osoby starsze i do nich adresowanej.

 13. Wspieranie, promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, turystyki i krajoznawstwa.

 14. Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób pracujących z ludźmi, których praca polega na organizowaniu i udzielaniu profesjonalnego wsparcia w obszarze edukacji, pomocy społecznej, psychologicznej, opieki zdrowotnej, kultury i zarządzania.

 15. Podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 17. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej.

 18. Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi młodzieży ze środowisk zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie, dzieci z domów dziecka, osób bezrobotnych, kobiet dyskryminowanych.

 19. Pielęgnowanie tradycji narodowych i przekazywanie ich młodemu pokoleniu.Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie:

 1. Prowadzenie działań zmierzających do udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

 2. Organizowanie i prowadzenie grupowych oraz indywidualnych form pomocy, terapii, wsparcia i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 3. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa.

 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i kulturalno – oświatowych.

 5. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, paneli dyskusyjnych i konsultacji w celu podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia.

 6. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji osób starszych oraz dzieci i młodzieży.

 7. Organizacji czasu wolnego osób starszych, dzieci i młodzieży, wycieczek i aktywnego wypoczynku.

 8. Organizacja turniejów i rozgrywek sportowych.

 9. Organizowanie pikników integracyjnych, koncertów, imprez sportowo-rekreacyjnych, spotkań dyskusyjnych, odczytów, zebrań, konferencji.

 10. Organizowanie spotkań i pogadanek profilaktycznych.

 11. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

 12. Współpraca z organizacjami administracji publicznej i niepublicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

 13. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą.

 14. Realizowanie programów w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów Stowarzyszenia.

 15. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działanie Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi.

 16. Włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane.

 17. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia.

 18. Inne działania realizujące cele statutowe.